Solidarité Talents Việt Nam nằm trong Mục tiêu Phát Triển Bền Vững (ODD/SDGs)

...
... hướng đến thành công của mỗi người trong sự hòa nhập và tôn trọng sự đa dạng ...