Tình huynh đệ chỉ là một ý tưởng của con người, đoàn kết là một ý tưởng phổ quát. Victor Hugo - Proses philosophiques, L'âme (1860-1865)