Thông tin cá nhân

Liên lạc :
Mme Jeanne GOFFINET

Số điện thoại : +33 (0)6 47 11 16 72

E-mail     jeanne.depoitiers@gmail.com                         francovietnamienne.a@free.fr 

Sự đóng góp của bạn với tư cách là một nhà hảo tâm được công nhận bằng cách khấu trừ thuế. Quyên góp được thực hiện bởi các cá nhân (art.200-5 của Bộ luật thuế chung) và bởi các công ty (art.238 bis) ủng hộ AAFV, một hiệp hội được công nhận về lợi ích chúng theo quyết định ngày 8 tháng 6 năm 2008, do Cục Dịch vụ Thuế Seine Saint-Denis cấp, cho phép bạn giảm thuế thu nhập. Đối với cá nhân, nó bằng 66% số tiền thanh toán trong giới hạn 20% thu nhập chịu thuế. Đối với các doanh nghiệp, nó là 60% số tiền thanh toán, được thực hiện trong giới hạn 5 doanh thu.

L'AAFV (Hội Hữu Nghị Pháp-Việt) là một Hiệp Hội được công nhận lợi ích chung.

Theo số SIRET: 33092773200041