Thông tin cá nhân

PayPal - Cách an toàn và dễ dàng nhất cho các giao dịch quyên góp trực tuyến!

Bạn có thể tải xuống biểu mẫu thành viên và RIB AAFV bên dưới

Liên lạc :
Mme Jeanne GOFFINET

Số điện thoại : +33 (0)6 47 11 16 72

E-mail     jeanne.depoitiers@gmail.com    francovietnamienne.a@free.fr 

Sự đóng góp của bạn với tư cách là một nhà hảo tâm được công nhận bằng cách khấu trừ thuế. Quyên góp được thực hiện bởi các cá nhân (art.200-5 của Bộ luật thuế chung) và bởi các công ty (art.238 bis) ủng hộ AAFV, một hiệp hội được công nhận về lợi ích chúng theo quyết định ngày 8 tháng 6 năm 2008, do Cục Dịch vụ Thuế Seine Saint-Denis cấp, cho phép bạn giảm thuế thu nhập. Đối với cá nhân, nó bằng 66% số tiền thanh toán trong giới hạn 20% thu nhập chịu thuế. Đối với các doanh nghiệp, nó là 60% số tiền thanh toán, được thực hiện trong giới hạn 5 doanh thu.

L'AAFV (Hội Hữu Nghị Pháp-Việt) là một Hiệp Hội được công nhận lợi ích chung.

Theo số SIRET: 33092773200041