Nếu bạn muốn tham gia với chúng tôi trong dự án này, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể liên lạc với bạn

Liên lạc :
Mme Jeanne GOFFINET

Số điện thoại : +33 (0)6 47 11 16 72

E-mail     jeanne.depoitiers@gmail.com                         francovietnamienne.a@free.fr