Phần 1 - Quan niệm, thiết kế, sáng tạo, giao tiếp.

  Học phần 1 : Giới thiệu khóa đào tạo

   • Khâu tổ chức, thiết bị đồ dùng, nghề nghiệp, cập nhật trình độ học viên.

  Học phần 2 : Hạ tầng trang web

   • Mô hình máy khách-máy chủ, giao thức, URL, XML, XSLT, người truy cập, (ứng dụng http, php, dữ liệu...), bảo mật.
  Học phần 3 : tạo 1 trang web bằng HTML và CSS

   • Sử dụng một khung : Bootstrap, HTML, DOM, các yếu tố; thuộc tính. HTML và XHTML. W3C. Tập tin cookies. Lưu trữ. CSS, các nguyên tắc chính. CSS2. CSS3. Định vị. Khảo sát phương tiện truyền thông.
  Học phần 4 : tạo và quản lý một trang web với CMS (Wordpress, Joomla, Drupal, Wix...)

   • Nguyên tắc, thuận lợi, bất lợi, tại sao, làm cho ai. Xác định vấn đề của khách hang. Hiểu vai trò của các thành phần trang web. Đề xuất một thiết kế trang web thương mại điện tử: Magento, Woocommerce, Prestashop. Thực hiện, cài đặt, lập tham số một giải pháp thương mại điện tử, một giải pháp trang web giới thiệu. Cài đặt một web tại chỗ hoặc từ xa.
  Học phần 5 : thử nghiệm và thiết kế

   • Hiểu được nhu cầu người dùng (bố cục, tương tác, màu sắc...). Nguyên tắc, đóng góp. Tiêu chí thử nghiệm Bastien và Scapin. GUI, quy tắc đồ họa. Lồng ghép các vấn đề thử nghiệm vào quá trình phát triển (từ phân tích đến sản xuất).
  Học phần 6 : công cụ thiết kế

   • Photoshop - chỉnh sửa, minh họa. Dựng hình, cải thiện và tối ưu hóa hình ảnh. Các loại hình ảnh, có hoặc không mất hình ảnh, định dạng hình ảnh, gif, jpg, png, định dạng Google: webp. Tạo logo.
  Học phần 7 : quản lý dự án web

   • Tổ chức: thiết lập thời hạn, ngân sách, giai đoạn. Ghi chép thông số kỹ thuật. Sử dụng công cụ thiết kế (mô hình hóa) và phát triển (môi trường), cộng tác (GIT), quản lý phiên bản, thử nghiệm. Phương pháp học linh hoạt. Các khía cạnh pháp lý (hợp đồng, bản chất của các ấn phẩm, bảo vệ giữ liệu, CNIL,...).
  Học phần 8 : cải thiện khả năng hiển thị

   • Nguồn tham khảo (nguyên tắc, loại hình SEO, SEM, LEADS). Khoảng 30 nguyên tắc cơ bản: nội dung, cấu trúc, ngữ nghĩa, mã html, infra... Tối ưu hóa trang web, tạo lượng truy cập qua các chiến lược phải trả phí. Phân tích lưu lượng. Truyền thông và đa kênh (giao diện, thị trường, yếu tố so sánh, LEADS. Mạng xã hội. Marketing. Truyền thông).

  Phần 2 - Phát triển các ứng dụng web.

  Học phần 9 : phát triển ứng dụng web kết hợp với cơ sở dữ liệu

   • Thuật toán và cú pháp Php. Lập trình phía máy chủ sử dụng ngôn ngữ Php tương tác với MySQL. SQL. PhpMyAdmin. Giới thiệu về khung cấu hình: Symfony.
  Học phần 10 : thiết kế các trang web động bằng ngôn ngữ prog từ phía máy khách

   • Giới thiệu khung cấu hình: JQuery hoặc AngularJS.
  Học phần 11 : Thế giới du mục và phát triển di động (Giới thiệu)

   • Đáp ứng : nguyên tắc và khung (lưới, bootstrap).
   • Di động đầu tiên : AMP. Cơ sở hạ tầng, triển khai.
   • Phát triển bản địa : Android, Apple.
   • Phát triển trên môi trường phát triển đa nền tảng : Ionic, PhoneGap, Xamarin. JS góc, Node JS, ....